Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. UFA Bouw BV geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit.

UFA Bouw is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van UFA Bouw.

Op de inhoud van de webpagina’s van UFA Bouw en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan UFA Bouw. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van UFA Bouw.